Voor een goede leerlingbegeleiding en om een aantal wettelijk verplichte rapportages aan de overheid te kunnen uitvoeren, worden er zowel op papier als in systemen gegevens bijgehouden over onze leerlingen. Voor de verwerking van deze gegevens hanteert de scholengroep een privacyreglement dat gebaseerd is op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit reglement is terug te vinden op de website www.csdehoven.nl. Hier is ook te vinden hoe men inzage kan krijgen in de gegevens die geregistreerd staan. Indien u een exemplaar van het reglement toegestuurd wilt krijgen, neemt u dan contact op via bestuur@cvo-av.nl.
Ter bescherming van de privacy van de leerlingen en werknemers van de scholengroep is het niet toegestaan om zonder toestemming van de locatiedirectie in en om de gebouwen beeld- en geluidsopnamen te maken en deze beeld- en geluidsopnamen, in welke vorm dan ook, te publiceren. Ten behoeve van publicaties van foto’s in schoolbrochures etc. wordt aan betrokkenen toestemming gevraagd. Voor de foto’s die gepubliceerd worden op onze website www.csdehoven.nl geldt, dat deze worden verwijderd indien daartoe door een betrokkene of diens ouders/ verzorgers, via de website (meld foto) een verzoek wordt ingediend.